Chính sách thành viên
  • Khi bạn thiết lập một Tài khoản Google, chúng tôi lưu trữ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi như tên, địa chỉ email và số điện thoại của bạn.
  • Khi bạn sử dụng dịch vụ của Google để làm những việc như viết thư trong Gmail hoặc nhận xét về một video YouTube, chúng tôi lưu trữ thông tin mà bạn tạo.
  • Ví dụ, khi bạn tìm kiếm một nhà hàng trên Google Maps hoặc xem video trên YouTube, chúng tôi xử lý thông tin về hoạt động đó - bao gồm các thông tin như video bạn xem, ID thiết bị, địa chỉ IP, dữ liệu cookie và vị trí.
  • Chúng tôi cũng xử lý các loại thông tin được mô tả ở trên khi bạn sử dụng các ứng dụng hoặc trang web có sử dụng các dịch vụ của Google như quảng cáo, Analytics và trình phát video YouTube.
  • Khi bạn thiết lập một Tài khoản Google, chúng tôi lưu trữ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi như tên, địa chỉ email và số điện thoại của bạn.
  • Khi bạn sử dụng dịch vụ của Google để làm những việc như viết thư trong Gmail hoặc nhận xét về một video YouTube, chúng tôi lưu trữ thông tin mà bạn tạo.
  • Ví dụ, khi bạn tìm kiếm một nhà hàng trên Google Maps hoặc xem video trên YouTube, chúng tôi xử lý thông tin về hoạt động đó - bao gồm các thông tin như video bạn xem, ID thiết bị, địa chỉ IP, dữ liệu cookie và vị trí.
  • Chúng tôi cũng xử lý các loại thông tin được mô tả ở trên khi bạn sử dụng các ứng dụng hoặc trang web có sử dụng các dịch vụ của Google như quảng cáo, Analytics và trình phát video YouTube. 2
X
NoImagesTitleAmountPricePrice TotalDelete