Hướng dẫn đăng tin sản phẩm

1. Chọn Thêm sản phẩm:

Supbys

2. Điền các thông tin cơ bản:

Supbys

3. Chọn danh mục sản phẩm cần đăng:

Supbys

4. Chọn ảnh sản phẩm:

Supbys

5. Đăng sản phẩm:

Supbys

6. Đã đăng sản phẩm thành công:

Supbys

X
NoImagesTitleAmountPricePrice TotalDelete